Auto & Fiscus: Belastingplan 2010

11-01-2010

De Eerste Kamer heeft op 22 december ingestemd met de fiscale wetswijzigingen voor 2010. Voor autorijdend Nederland brengt dat de volgende wijzigingen met zich mee.

Bijtelling
Vanaf 1 januari 2010 zijn er vier tarieven voor de forfaitaire bijtelling auto van de zaak:
• 0% voor auto’s zonder CO2-uitstoot (bijvoorbeeld elektrische auto’s);
• 14% voor zeer zuinige auto's met een CO2-uitstoot van maximaal 95 gram per kilometer bij een auto die op diesel rijdt respectievelijk 110 gram per kilometer bij een auto die niet op diesel rijdt;
• 20% voor zuinige auto's met een CO2-uitstoot van meer dan 95 en maximaal 116 gram per kilometer bij een auto die op diesel rijdt respectievelijk meer dan 110 en maximaal 140 gram per kilometer bij een auto die niet op diesel rijdt;
• 25% voor alle andere auto’s.
De grondslag voor de bijtelling is de catalogusprijs van de auto inclusief BPM.
De verlaagde bijtelling van 0% voor auto’s zonder CO2-uitstoot geldt tot en met 2014.

Met ingang van 1 januari 2010 bedraagt de bijtelling voor auto’s van de zaak die meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen ten minste 35% van de waarde van de auto in het economische verkeer. Bij deze oude auto’s is de catalogusprijs dus niet van belang.

Verschuiving BPM naar MRB
Per 1 januari 2010 wordt, als volgende stap naar de kilometerbeprijzing, de BPM (aanschafbelasting) bij aankoop van een nieuwe personenauto (of particuliere bestelauto) verlaagd en ter compensatie de MRB (motorrijtuigenbelasting) verhoogd. Dit vindt budgettair neutraal plaats. De tarieven van de BPM dalen hierdoor met 5% van het oorspronkelijke tarief en de tarieven van MRB voor personenauto’s, bestelauto’s van particulieren en motorrijwielen stijgen (bovenop de inflatiecorrectie van 1,9%) met 6,4%. Voor een gemiddelde benzinepersonenauto (ongeveer 1.000 kg) stijgt de MRB per jaar met ongeveer € 19. Voor de gemiddelde dieselpersonenauto (ongeveer 1.250 kg) stijgt de MRB per jaar met ongeveer € 72.

In 2010 eerste stap ombouw BPM naar CO2-grondslag
Naast de verschuiving van BPM naar MRB wordt de BPM omgebouwd van heffing op basis van catalogusprijs naar heffing op basis van CO2-uitstoot. Dit zal in vier jaar plaatsvinden, vanaf 2013 wordt de BPM uitsluitend geheven op basis van de CO2-uitstoot (zuinigheid) van een personenauto.
De eerste stap wordt in 2010 gezet. De bonus-malusregeling en de CO2-toeslag worden per 2010 afgeschaft en vervangen door een tarief per gram CO2-uitstoot. Daarnaast is in 2010 een deel van de BPM nog gebaseerd op de catalogusprijs (27,4% van de catalogusprijs). Zuinige auto’s krijgen in 2010 en 2011 een BPM-korting. In 2010 is deze korting € 750. Hiermee wordt het verschil in BPM tussen zeer zuinige auto’s (vrijgesteld van BPM) en zuinige auto’s niet te groot. Het gaat hier om benzineauto’s met een CO2-uitstoot tussen 110 en 120 g/km en dieselauto’s en aardgasauto’s met een CO2-uitstoot tussen 95 en 120 g/km.

Wijziging behandeling aardgasauto in de BPM
De schijven voor dieselpersonenauto’s gaan ook gelden voor auto’s met een Af-fabriekaardgasinstallatie. Zo wordt rekening gehouden met het feit dat aardgasauto’s net als dieselauto’s naar hun aard circa 15%-20% zuiniger zijn dan benzineauto’s. Wel geldt voor aardgasauto’s een extra hoge korting van € 1 788. Ter vergelijking: voor benzineauto’s bedraagt de korting in 2010 € 1 288 en voor dieselauto’s geldt een toeslag van € 1 076.

Lagere BPM-korting affabriek roetfilter
Vanaf 1 januari 2011 is een affabriekroetfilter voor nieuwe dieselpersonenauto’s verplicht, voor 2010 geldt nog een korting voor deze auto’s van € 300 (was € 600 in 2009).

Geen motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto’s
Het tarief van de MRB voor zeer zuinige personenauto’s gaat vanaf 1 januari 2010 naar nul. Het tarief voor zeer zuinige auto’s bedroeg sinds 1 januari 2009 een kwart van het normale MRB-tarief. Onder zeer zuinige auto’s worden personenauto’s verstaan met een CO2-uitstoot van maximaal 95 g/km (diesel) of maximaal 110 g/km (benzine/aardgas). De definitie van zeer zuinige auto’s zal periodiek worden herzien.

Uitbreiding investeringsfaciliteiten voor zeer zuinige auto’s
Zeer zuinige personenauto’s gaan structureel onder de willekeurige afschrijving vallen. Daarnaast zullen zeer zuinige personenauto’s, waaronder elektrische auto’s, worden aangemerkt als bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

BPM op gebruikte auto’s
Bij de BPM-heffing bij de invoer van gebruikte auto’s kan het voorkomen dat op basis van de huidige wet een hoger bruto BPM-bedrag geldt dan het bruto BPM-bedrag zoals dat destijds is vastgesteld voor vergelijkbare auto’s op het moment van eerste ingebruikneming op basis van de toen geldende wet. Hierdoor zou bij gebruikte auto’s meer belasting worden geheven dan
de belasting die nog drukt op vergelijkbare auto’s die al in het binnenlandse verkeer zijn. Omdat dit strijdig zou zijn met het Europese recht werd in de praktijk toegestaan dat de belasting in de bezwaarfase werd vastgesteld op basis van de historische wetgeving. Vanaf 2010 kan direct bij de aangifte worden gekozen voor de laagste BPM, die van de huidige wet of die van de wet zoals die gold op het tijdstip dat de auto voor het eerst in gebruik is genomen.
Daarnaast wordt het afschrijvingsregime voor gebruikte motorrijtuigen aangepast. De afschrijving voor een gebruikt motorrijtuig werd tot nu toe uitgedrukt in een percentage van de consumentenprijs in nieuwstaat. Als gevolg van arresten van de Hoge Raad wordt de afschrijving voortaan uitgedrukt in een percentage van de inkoopwaarde in nieuwstaat. De afschrijving verloopt hierdoor iets sneller. Ook de forfaitaire afschrijvingstabellen in de BPM worden op dit punt aangepast.

Heeft u behoefte aan extra informatie met betrekking bovengenoemde wetswijzigingen en de invloed hiervan op uw organisatie? Onze Account Managers zijn bereikbaar via 070 - 3155  266 en helpen u graag met een concreet advies.

 

Bron: AMD automotive fiscalisten

Meer nieuws