Home Home Home Home Mijn Achilles Mijn Achilles Mijn Achilles Mijn Achilles Over Ons Over Ons Over Ons Over Ons Auto kiezen Auto kiezen Auto kiezen Auto kiezen Leasevormen Leasevormen Leasevormen Leasevormen Milieu & Maatschappij Milieu & Maatschappij Milieu & Maatschappij Milieu & Maatschappij Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Vraag & antwoord Vraag & antwoord Vraag & antwoord Vraag & antwoord Zoeken Zoeken Zoeken Zoeken Contact Contact Contact Contact

Algemeen

Door het raadplegen en gebruiken van de website Achilles Autolease B.V. (hierna te noemen Achilles Autolease) website, verklaart u zich automatisch akkoord met de inhoud van deze disclaimer, onverminderd de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Achilles Autolease. In geval van tegenstrijdigheden of onjuistheden tussen deze disclaimer en de algemene voorwaarden van de producten van Achilles Autolease zullen de algemene voorwaarden te allen tijde prevaleren.

Gebruik

De informatie op deze internetsite is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van persoonlijk advies. Besluiten die u neemt op basis van de op deze website verstrekte informatie zijn voor eigen risico.
Achilles Autolease neemt alle zorgvuldigheid in acht om informatie te verstrekken die juist, actueel en volledig is. Ondanks deze zorgvuldigheid kan Achilles Autolease niet instaan voor de juistheid, actualiteit  en volledigheid van de geboden informatie.  
De gebruiker van deze website onthoudt zich van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met wettelijke bepalingen.

Gebruikersnamen en wachtwoorden

Sommige delen van de Achilles Autolease website zijn enkel toegankelijk na identificatie door middel van gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens dienen steeds geheim te worden gehouden. In geval van openbaarmaking, verlies, diefstal of misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden (of het vermoeden ervan) dient Achilles Autolease hier direct van op de hoogte te worden gebracht. Achilles Autolease is nimmer aansprakelijk voor schade als gevold van neigenlijk gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden.

Websites van derden

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Achilles Autolease beheerst, gemaakt en/of onderhouden. Achilles Autolease aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.

Intellectuele eigendom

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Achilles Autolease.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Achilles Autolease en partners/leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schades, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving die op enigerlei wijze door het gebruik van deze website zou kunnen ontstaan.

Achilles Autolease aanvaard geen aansprakelijkheid met betrekking tot:
- defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website.
- de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld.
- het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Achilles Autolease of aan de gebruiker.
- het al dan niet functioneren van deze website.
- misbruik van de website.
- het verlies van gegevens.
- het downloaden of gebruik van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld. 

Deze uitsluiting geldt tevens voor directie en personeelsleden van Achilles Autolease. In geval van oneigenlijk gebruik is de gebruiker te allen tijde aansprakelijk voor alle directe dan wel indirecte schade die hieruit voortvloeit.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Achilles Autolease behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of uit te breiden.